A kosarad üres

Kosárban 0 tétel

100% Pénz-visszafizetési Garancia

Cégünk a webshopban vásárolt termékekre 100% pénz-visszafizetési garanciát vállal a megrendelések számától és összegétől függetlenül. Ezen túl a termékek forgalmazója további 12 hónap Forgalmazói garanciát vállal az általa forgsalomba hozott termékekre. A 100% pénzvisszafizetési garancia és a Forgalmazói garancia érvényesítésének szabályait az alábbiakban gyűjtöttük össze:
 
100% pénz-visszafizetési garancia
 
I. 12 hónapos Forgalmazói Garancia
A forgalmazó minden 10.000 Ft felett vásárolt termékre a vevő vásárlásától számított minimum 12 hónap garanciát vállal. Ez egyes termékek esetében a gyártó garancia miatt több is lehet. A részletekről a konkrét termék megnevezése esetén tudunk tájékoztatást adni.

A vevő garanciális igényét csak webáruházunk közreműködésével tudja érvényesíteni. A garancia igény bejelentésével együtt a termék webáruházunk részére történő visszaküldése szükséges. A szállítás díját a vevő előlegezi meg.

A rendeltetésszerű használat megállapítására a gyártó vagy szakértő jogosult. A garanciaigény teljesítésére csak a szakvélemény elkészítését követően kerülhet sor. Nem rendeltetésszerű használatot megállapító szakvélemény alapján a felmerült költségeket a vevő viseli.

Amennyiben a szakvélemény szerint garanciaigény érvényesíthető, úgy a vevő a garancia igény érvényesítésével összefüggésben keletkezett szállítási költségek teljes megtérítésre, és részére a megvásárolt termékből hibátlan darab juttatására jogosult. 
 
II. Elállási jog
A fogyasztónak minősülő vásárló a szerződéstől 14 naptári napon belül (beleértve a 14. naptári napot is) indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló  45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezik. A fogyasztó az elállási jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A vásárlónak az Elállási nyilatkozatát a  feltüntetett telefonszámon vagy e-mail címen van lehetősége érvényesíteni.
 

Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a vásárlónak saját költségén kell gondoskodnia! Az elállással érintett termék utánvétellel nem küldhető vissza, utánvételes átvételt nem áll módunkban teljesíteni. Elállás esetén követelhetjük a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését! Ezeken kívül a vásárlót az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem értékesíthető. Ennek alapján az áruházunkban értékesített termékek jellegére tekintettel a bontott termékek tekintetében elállási jog nem gyakorolható.

 
III. 100% pénz-visszafizetési garancia
A 100% Pénz-visszafizetési Garancia értelmében cégünk vállalja, hogy amennyiben az áruházunkban vásárolt, és a garanciavállalásból ki nem zárt terméket a vásárló az előírásnak / rendeltetésnek megfelelően használja meghatározott ideig, és az a minimális fokú célzott hatást sem váltja ki, amennyiben más – a megvásárolt termék hatását és használhatóságát befolyásoló - körülmény nem áll fenn, úgy a vásárló részére fizetési kötelezettséggel tartozik.
 
A 100% pénz-visszafizetési garancia érvényesítésének feltételei:
A visszaélések és a rosszhiszemű joggyakorlás elkerülés érdekében a garanciavállalás szerinti fizetési kötelezettséget cégünk csak az itt meghatározott feltételek maradéktalan teljesülése esetében tudja teljesíteni.
 
A garanciavállalás jogosultja a termék vásárlója – számlán nevesített vevő.
 
A 100% Pénz-visszafizetési Garancia érvényesítéséhez a megvásárolt termék használatának kézhezvételtől számított 5 napon belüli megkezdése szükséges.
 
A megvásárolt termékek hatásának végleges megítélése a 30 napig tartó folyamatos alkalmazást követő 15 napos hatás-kifejtési idő elteltével lehetséges, ezért ennek eltelése a garancia szerinti igényérvényesítés feltétele. A jogosult a fenti időtartam elteltét követő 7 napon belül élhet jogával.
 
A használat megfelelő módjának ellenőrzése céljából az igényérvényesítés során Használati Napló cégünk részére történő átadása szükséges, amelyből ellenőrizhető az alkalmazás gyakorisága és az alkalmanként használt mennyiség mértéke.
 
A 100% Pénz-visszafizetési Garancia igényérvényesítése során a jogosult átadja a használt termék tárolására szolgáló tubust, tasakot, tégelyt vagy dobozt, amelyből a felhasználás megtörténte ellenőrizhetővé válik.
 
A garanciavállalás nem terjed ki a vásárolt termék bármely hatóanyaga által kiváltott allergiás reakciókra vagy egyéb mellékhatásokra.
 
Az igényérvényesítés feltétele 8 napnál nem régebbi urológus szakorvosi vélemény, amely igazolja, hogy a jogosult nem szenved krónikus vagy akut urológiai megbetegedésben, ezeket gyógyító kezelésben nem részesül. Az urológiai megbetegedések, illetve az azok kezelésére alkalmazott gyógyszerek és kezelések befolyásolhatják a táplálék-kiegészítők hatását, amelyért cégünk felelősséget nem tud vállalni.
 
A 100% Pénz-visszafizetési Garancia időtartama csak a kifogásolt termék első alkalommal történő használatától számítható, az újbóli megvásárlást követő – garancia időn túli - tapasztalatok után garancia nem érvényesíthető.
 
Olyan termék után, amely után a vásárló már érvényesítette igényét, újabb igény nem érvényesíthető.
 
A 100% Pénz-visszafizetési Garancia nem terjed ki a segédeszközökre.
 
A garanciavállalás szerinti fizetési kötelezettség mértéke:
A garanciavállalás szerinti fizetési kötelezettség mértéke a kifogásolt termék vételára, de cikkszámonként, megrendelésenként és vásárlónként maximum 20.000 Ft. A fizetési kötelezettség meghatározása során az egyazon termékből a garancia időn belül vásárolt több darab vételára összeadódik.
 
A fizetési kötelezettség összegébe nem számít bele a termék megvásárlásakor fizetett szállítási költség.
 
Az igényérvényesítés módja:
  1. Az igényérvényesítés az erre a célra létrehozott NYILATKOZAT letöltésével, kitöltésével, aláírásával és cégünk részére elektronikus módon való megküldésével lehetséges. A nyilatkozathoz elektronikus formában csatolandó a fentebb említett Használati Napló és az urológiai szakorvosi vélemény. A Nyilatkozat minden mezőjének kitöltése szükséges az igényérvényesítéshez.
  2. A dokumentumok megfelelőségének ellenőrzését követően cégünk munkatársa telefonos egyeztetés eredményeként futárt küld az elektronikusan már megküldött dokumentumok eredeti, papír alapú példányaiért, és a használt termék tárolójáért. A szállítás költsége az igényérvényesítésre jogosultat terheli, melynek összege a cégünk által a futárszolgálattal kötött szerződés alapján 2.490 Ft. Más szállítási mód alkalmazására nincs lehetőség.
  3. A futár az egyeztetett napon átveszi az összekészített csomagot. A szállítás díját átadáskor a futár részére kell megfizetni.
  4. A dokumentumok megérkezését követően ellenőrizzük annak eredetiségét, majd intézkedünk az igény összegének megfelelő átutalás kezdeményezéséről.
A garanciával kapcsolatos egyéb kérdésekben a hatályos Ptk. szabályai irányadók.
 
Ptk.
 
6:431. § [Garanciaszerződés]
(1) A garanciaszerződés, illetve a garanciavállaló nyilatkozat a garantőr olyan kötelezettségvállalása, amely alapján a nyilatkozatban meghatározott feltételek esetén köteles a jogosultnak fizetést teljesíteni.
(2) A szerződést és a garanciavállaló nyilatkozatot írásba kell foglalni.
6:432. § [A járulékosság hiánya]
(1) A garantőr garanciavállaló nyilatkozat szerinti kötelezettsége független attól a kötelezettségtől, amelyért garanciát vállalt, a garantőr nem érvényesítheti azokat a kifogásokat, amelyeket a kötelezett érvényesíthet a jogosulttal szemben.
(2) A garanciavállaló nyilatkozatban foglalt, a biztosított kötelezettségre történő, általános jellegű utalás nem érinti a garantőr kötelezettségének a biztosított kötelezettségtől való függetlenségét.
6:433. § [A lehívási jog személyhez kötöttsége]
A jogosult nem ruházhatja át a garancia érvényesítésének jogát a garantőr hozzájárulása nélkül, de jogosult azt a személyt megjelölni, akinek a garantőr a fizetést teljesíteni köteles.
6:434. § [Jogutódlás a jogosult személyében]
A garancia lehívásának joga átszáll a jogosult jogutódjára.
6:435. § [A garantőr teljesítése]
(1) A garantőr abban az esetben köteles fizetést teljesíteni a garancia alapján, ha a jogosult írásban, és a garanciavállaló nyilatkozatban meghatározott követelményeket pontosan betartva szólította fel a fizetésre.
(2) A garantőr köteles késedelem nélkül értesíteni a kötelezettet a fizetési felszólítás kézhezvételéről.
(3) A garantőr érvényesítheti mindazokat a kifogásokat, amelyek őt a jogosulttal szemben saját személyében megilletik.
(4) A garantőr késedelem nélkül köteles
  1. a) a jogosultnak teljesíteni, és a teljesítés megtörténtéről a kötelezettet értesíteni; vagy
  2. b) a teljesítést megtagadni, és a teljesítés megtagadásáról - annak indokát megjelölve - a kötelezettet és a jogosultat értesíteni.
6:436. § [Nyilvánvalóan visszaélésszerű vagy rosszhiszemű fizetési felszólítás]
(1) Ha a garantőr rendelkezésére álló információk alapján a jogosult nyilvánvalóan visszaélésszerűen vagy rosszhiszeműen él a lehívás jogával, a garantőr nem köteles fizetést teljesíteni, és a már teljesített fizetést visszakövetelheti.
(2) A jogosult nyilvánvalóan visszaélésszerűen vagy rosszhiszeműen jár el különösen, ha
  1. a) a garantőrnek benyújtott okmányok bármelyike hamisított;
  2. b) a kötelezett teljesítette azt a kötelezettséget, amelyért a garantőr garanciát vállalt, vagy a jogosultat a lehívásban meghatározott összeg egyéb okból nem illeti meg;
  3. c) a jogosult szándékos magatartása akadályozta meg annak a kötelezettségnek a teljesítését, amelyért a garantőr garanciát vállalt; vagy
  4. d) bírósági határozat állapította meg annak a kötelezettségnek az érvénytelenségét, amelyért a garantőr garanciát vállalt, kivéve, ha a garancia erre az esetre is szólt.
6:437. § [A határozatlan időre vállalt garancia felmondása]
A garantőr a határozatlan időre vállalt garanciát három év elteltét követően legalább három hónapos felmondási idővel megszüntetheti.
 
Title Text
Nem lépek be.